Project: Crisis opschaling op maat

ACHTERGROND EN AANLEIDING

De Veiligheidsregio’s Brabant-Noord (VRBN) en Brabant-Zuidoost (VRBZO) werken al enige jaren nauw samen. Onder andere heeft dit geresulteerd in de samenvoeging van de meldkamers in een Gemeenschappelijke Meldkamer Oost-Brabant, gevestigd in ’s-Hertogenbosch. De Meldkamer Oost-Brabant is gepositioneerd in één regionale politie eenheid. Op dit moment werken de VRBN en VRBZO gezamenlijk aan de doorontwikkeling van het regionaal crisisplan. Het regionaal crisisplan beschrijft de inrichting van de multidisciplinaire crisisorganisatie. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de organisatie in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing worden in het crisisplan vastgelegd. Aan de ene kant gaat het daarbij om de organisatie structuur (bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden) en aan de andere kant om de processen waarmee de hulpdiensten de werkzaamheden uitvoeren (alarmering, opschaling, leiding en coördinatie, en informatievoorziening).

Traditioneel beschrijven crisisplannen een crisis-methodiek vanuit een uniforme, ‘one-size-fits-all’ benadering, waarbij de nadruk ligt op procedures (van b.v. opschaling) en protocollen (van b.v. alarmering). De gedachte is dat een uniformering leidt tot een betere crisisbeheersing. Impliciet is de aanname dat een ramp of crisis een te voorspellen verloop heeft en dat diensten of organisaties via standaard operationele procedures de dreiging weg kunnen nemen en schadelijke gevolgen kunnen beperken. De recente praktijk van crisisbeheersing laat echter zien dat maatwerkoplossingen nodig zijn om de complexiteit van de ramp of crisis het hoofd te bieden. Als de crisis situatie daarom vraagt, zou het mogelijk (moeten) zijn af te wijken van de standaard manieren van opschaling, en van de samenstelling van de vaste teams. Maatwerk in de opschalingsprocedure is een organisatorisch vraagstuk, maar werp ook vragen op voor de operationele en bestuurlijk leiding, voor rollen en verantwoordelijkheden.

Projectaanpak en uitvoerders
Het project waar dit onderzoek deel van uit maakt, is erop gericht de relatieve waarde (qua inhoud, uitvoerbaarheid en impact) van verschillende modellen crisisbeheersing en -opschaling te onderzoeken en te valideren via een testfase. Het project wordt uitgevoerd door de Crisis Resilience Academy (Kees Boersma) en Peak & Valley, in nauwe samenwerking met de Veiligheidsregio’s (opdrachtgevers).