Lopende projecten

Tegengaan van ondermijning binnen gemeenten

Na een eerste serie heeft het Ministerie van BZK een tweede tranche van vijf gemeenten willen ondersteunen in de aanpak van lokale ‘ondermijnende’ problematiek. In overleg met gemeenten wordt een probleem door onderzoekers van de Kenniswerkplaats Veiligheid & Veerkracht geselecteerd dat als ondermijnend wordt gezien voor de lokale kwaliteit. Op basis van een diagnose van het probleem wordt een handelingsrichting voorgesteld. Het is een vorm van co-creatief onderzoek dat direct ten goede moet komen aan het lokale beleid. De rapportages van de vijf projecten zijn gericht op de gemeenten – zij bepalen de mate van openbaarheid. Een overkoepelende analyse wordt ter beschikking gesteld aan het Ministerie van BZK, en wordt gepubliceerd op de websites van de het ISR en het Verwey-Jonker Instituut.

Tegengaan van ondermijning in de haven

In het kader van de Commissie Politie en Wetenschap word onderzoek uitgevoerd naar ondermijnende criminaliteit in de Haven van Amsterdam en het Noordzeekanaalgebied (NZKG). Voor dit onderzoek wordt een kennisinventarisatie gedaan naar de primaire ondermijnende activiteiten in het NZKG bij vergunningverlenende, controlerende (toezicht & handhaving) en opsporingsdiensten en direct betrokkenen. Naar aanleiding van een verkenning met de politie-eenheden Amsterdam en Noord-Holland is het onderzoeksdoel om de criminaliteit met ondermijnende effecten in het NZKG in kaart te brengen aan de hand van dossieranalyse van legale, maar (moeilijk) vervangbare facilitators en faciliteiten die zich in criminele clusters begeven en een rol spelen in criminaliteit met ondermijnende effecten in het NZKG.

Ultimum remedium of optimum remedium? Mediation bij de politie

Binnen het kader van de Nederlandse Wetenschapsagenda experimenteert dit onderzoek met alternatieve, herstelgerichte, manieren van werken en problemen oplossen binnen het aangifteproces bij de politie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ‘mediation’. Het doel is om een nieuw type ‘genetwerkte’ politieprofessional te ontwikkelen die in contacten met burgers strafrecht en herstelrecht overstijgt en met elkaar weet te verbinden.

Literatuurstudie Gebiedsgebondenpolitiezorg

Er bestaan veel publicaties over Community Policing – of in het Nederlands: Gebiedsgebonden politiezorg (GGP). Tegelijk bestaat er geen actueel en systematisch overzicht van de stand van zaken in het onderzoek: wat voor studies bestaan er over GGP/COP, wat zeggen studies zeggen over de filosofie en praktijk van basisteams en wijkagenten, en wat is de kwaliteit van bevindingen? Ten eerste willen we de literatuur afstoffen en actualiseren. Bijvoorbeeld digitale technieken zijn in opmars. Ten tweede willen we kaf van het koren scheiden. Daarom Daarbij kijken we specifiek naar publicaties die inzicht geven in de implementatie en praktische (door)werking van theoretische veronderstellingen achter GGP/COP.