Nikki Scholten overhandigt het rapport ‘Dutch Civic Integration: Holistic Review of Best Practices’ aan de Nationale Ombudsman

Inburgeren moet beter afgestemd worden op nieuwkomers. Dat is één van de aanbevelingen die onderzoeker Nikki Scholten doet aan de Nationale Ombudsman om het inburgeringsbeleid in Nederland te verbeteren.

Schol­ten schreef het rap­port ‘Civic In­te­gra­ti­on as a Key Pil­lar in So­cie­tal Re­si­lien­ce for Ne­w­co­mers’ samen met on­der­zoe­kers Sen­nay Ghe­bre­ab en Tamar de Waal over het hui­di­ge in­bur­ge­rings­be­leid in Ne­der­land en aca­de­mi­sche on­der­zoe­ken naar al­ter­na­tie­ve in­te­gra­tie­stra­te­gieën. Onder toe­ziend oog van in­ter­na­ti­o­na­le aca­de­mi­ci over­han­dig­de zij van­daag het rap­port met een serie aan­be­ve­lin­gen aan de Na­ti­o­na­le Om­buds­man, Rei­nier van Zut­phen. “Dit rap­port on­der­streept hoe be­lang­rijk het is dat we de ver­ha­len van nieuw­ko­mers ken­nen en ver­tel­len. Het gaat niet al­leen om het sla­gen voor een in­bur­ge­rings­cur­sus of het onder de knie krij­gen van de taal. Het gaat er voor­al om dat nieuw­ko­mers het ge­voel krij­gen dat ze erbij horen”, merk­te van Zut­phen op.

Vol­gens het rap­port ligt een groot deel van het pro­bleem aan het ge­brek aan in­zicht over wat werkt in het hui­di­ge in­bur­ge­rings­be­leid. “Het is on­mo­ge­lijk best prac­ti­ces aan te wij­zen, omdat er te wei­nig on­der­zoek naar is ge­daan”, aldus Schol­ten. “De ef­fec­ti­vi­teit van ver­schil­len­de in­te­gra­tie­stra­te­gieën is niet struc­tu­reel en in ver­schil­len­de con­tex­ten in kaart is ge­bracht. Het on­der­zoek dat wel be­staat laat zien dat het be­leid veel meer af­ge­stemd moet wor­den op de per­soon­lij­ke om­stan­dig­he­den, ken­mer­ken en am­bi­ties van in­di­vi­du­e­le nieuw­ko­mers.”

Het on­der­zoek van Schol­ten, Ghe­bre­ab en De Waal wordt ge­fi­nan­cierd van­uit het In­sti­tu­te of So­cie­tal Re­si­lien­ce en uit­ge­voerd in sa­men­wer­king met Stich­ting Civic. Het rap­port is bin­nen­kort be­schik­baar op de web­si­te van de stich­ting. Civic be­oogt als or­ga­ni­sa­tie be­leids­ma­kers in Ne­der­land en Eu­ro­pa te at­ten­de­ren op suc­ces­vol be­we­zen in­te­gra­tie­stra­te­gieën.